แทงบอลผ่านมือถือ เล่นไพ่ผ่านมือถือ เว็บ Royal เล่นจีคลับ

แทงบอลผ่านมือถือ เล่นไพ่ผ่านมือถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หน่วยงานมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 91.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 112.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีการเบิกเงินกู้ 505.0 ล้านดอลลาร์จากวงเงินสินเชื่อของธนาคาร 675.0 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกภายใต้วงเงินสินเชื่อของธนาคารมีมูลค่ารวม 3.8 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่มีการดึงจำนวนเงินใด ๆ รวมเลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งช่วยลด

ความพร้อมในการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อของธนาคารและหลังจากคำนึงถึงข้อกำหนดทางการเงินที่เข้มงวดภายใต้วงเงินสินเชื่อของธนาคารและวงเงินเครดิตของหน่วยงานและการเยื้องหมายเหตุทางการมีความสามารถในการกู้ยืมประมาณ 62.1 ล้านดอลลาร์ภายใต้ วงเงินสินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายลดลง 937,000 ดอลลาร์หรือ 3.2% เป็น 28.8 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทียบกับ

29.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นผลมาจากหนี้คงค้างถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ลดลง หนี้คงค้างเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 1.62 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทียบกับ 1.68 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7.1% สำหรับแต่ละไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553การแจกจ่ายให้กับชนเผ่การแจกจ่ายให้กับชน

เผ่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 18.0 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทียบกับ 4.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 255การพัฒนาล่าสุตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 หน่วยงานได้เริ่มทำธุรกรรมการรีไฟแนนซ์หนี้ชุดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อขยายวันครบ

กำหนดหนี้คงค้างของหน่วยงานรวมถึง (i) ข้อเสนอส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนธนบัตรคงค้างทั้งหมดของหน่วยงานสำหรับธนบัตรใหม่และ การขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับ แทงบอลผ่านมือถือ การแก้ไขบางอย่างของธนบัตรและดัชนีที่กำกับดูแลพวกเขา (ii) การแก้ไขและการปรับปรุงใหม่ของวงเงินสินเชื่อของธนาคารของหน่วยงานเพื่อ

ลดขนาดจาก 675.0 ล้านดอลลาร์เป็น 475.0 ล้านดอลลาร์และขยายระยะเวลาครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ (iii) เสนอขายเงินต้นประมาณ 225.0 ล้านดอลลาร์ของหนี้ภาระผูกพันใหม่ในธุรกรรมเฉพาะบุคคลโปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในวันที่ 24

มกราคม 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ที่เสนหมายเหตุใหม่ที่เสนอในข้อเสนอแลกเปลี่ยนจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถเสนอขาย

ธนบัตรใหม่ได้เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้น จำนำหรือโอนอย่างอื่นภายในสหรัฐอเมริกาหรือไปยังหรือสำหรับบัญชีของบุคคลใด ๆ ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดในการลงทะเบียนดังกล่าว ดังนั้นจึงมีการเสนอและออกบันทึกย่อใหม่เฉพาะ (i) ให้กับ “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม” (ตาม

ที่กำหนดไว้ในกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) (ii) ให้กับ “นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง” (ภายใต้ความหมายของกฎ 501 (ก ) (1), (2), (3) หรือ (7) ของระเบียบ D ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) และ (iii) นอกสหรัฐอเมริกาให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในสหรัฐอเมริกาโดย

อาศัยกฎระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อเสนอแลกเปลี่ยนและบันทึกใหม่ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเสนอโดยและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารต่างๆที่จัดทำขึ้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการรับรองโดยการอ้างอิงถึงเอกสารเหล่านั้นอกจากนี้หนี้ภาระผูกพันครั้ง

แรกใหม่ที่ได้รับการเสนอโดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรีไฟแนนซ์จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหนี้ภาระผูกพันใหม่จะไม่สามารถเสนอขายจำนำหรือ โอนเป็นอย่างอื่นภายในสหรัฐอเมริกาหรือไปยังหรือสำหรับบัญชี

ของบุคคลใด ๆ ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการลงทะเบียนดังกล่าการประชุมทางโทรศัพทหน่วยงานจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บแคสต์พร้อมกันเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. (เวลามาตรฐานตะวัน

ออกผู้ที่สนใจเข้าร่วมการโทรควรกดดังนี้(877) 756-427(706) 643-0107 (นานาชาตID การประชุม: 4806306กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรเข้ามภาคีที่ต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์สดบน

อินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านการเชื่อมโยงเว็บบนเว็บไซต์ของผู้มีอำนาจที่www.mtga.com , ภายใต้หัวข้อ“นักลงทุนสัมพันธ์ / ข่าวทางการเงิน” นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถฟังการเล่นซ้ำแบบบันทึกเทปของการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดที่เริ่มต้นสองชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการโทรในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์

2555 การเล่นซ้ำนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25หมายเลขการเข้าถึงสำหรับการเล่นซ้ำแบบบันทึกเทปของการประชุมทางโทรศัพท์มีดังนี้(855) 859-20(404) 537-3406 (นานาชาตID การประชุม: 4806306การถอดเสียงจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นระยะเวลา 90 วันหลังจากการประชุมทาง

โทรศเกี่ยวกับอำนหน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือของชนเผ่าอินเดียนแดงเผ่าโมฮีแกนแห่งคอนเนตทิคัตหรือชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีพื้นที่จองประมาณ 507 เอเคอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตติดกับ Uncasville คอนเนตทิคัต หน่วยงานนี้ได้รับอนุญาต แต่

เพียงผู้เดียวในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมตามการจองที่มีอยู่ของ Tribe รวมถึงการดำเนินการของ Mohegan Sun ศูนย์รวมเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของ Tribe ผ่าน บริษัท ย่อย Downs Racing, LP หน่วยงานยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Mohegan

Sun ที่ Pocono Downs ซึ่งเป็นสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400 เอเคอร์ใน Plains Township รัฐเพนซิลเวเนีการดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ที่ให้บริการเครื่องสล็อตแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะ ปัจจุบัน

Mohegan Sun ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ประมาณ 3.1 ล้านตารางฟุตซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, Casino of the Wind, พื้นที่ค้าปลีก 100,000 ตารางฟุตรวมถึง The Shops ที่ Mohegan Sun, Mohegan 10,000 ที่นั่ง Sun Arena โรงละครคาบาเร่ต์ขนาด 350 ที่นั่งพื้นที่

จัดประชุมและการประชุม 100,000 ตารางฟุตและ Sky Hotel Tower สุดหรูประมาณ 1,200 ห้อง Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางฟุตโดยให้บริการสล็อตแมชชีนแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะการแข่งรถเทียมแบบสดและการเดิมพันแบบจำลองและการเดิมพัน

นอกเส้นทาง ร้านอาหารและร้านค้าปลีกหลายแห่งและห้องรับรองผู้โดยสารรถบัส สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติได้โดยไปที่www.mohegansun.com , www.mohegansunpocono.com หรือwww.mtgหมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ข้อมูลบางส่วนที่รวมอยู่ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ข้อความเหล่านี้บางครั้งสามารถระบุได้โดยการใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆเช่น“ อาจ”“ จะ”“ คาดการณ์

ประมาณ”“ คาดหวัง” หรือ“ ตั้งใจ” และสำนวนที่คล้ายกัน ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในแถลงการณ์คาด

การณ์ล่วงหน้าที่จัดทำโดยหรือในนามของหน่วยงาน ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐานหลายประการเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และอาจทำให้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของเรา ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหวัง

ของเราอย่างมาก ได้แก่ สิ่งต่อไปนี้: ความสำเร็จหรือการขาดของธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ที่อ้างถึงในที่นี้ ความสามารถของเราในการทำธุรกรรมใด ๆ หรือทั้งหมดตามเงื่อนไขที่คาดการณ์ไว้หรือทั้งหมด ผลการดำเนินงานทางการเงินของ Mohegan Sun และ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs และสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการเดิมพันนอกเส้นทางในเพนซิลเวเนีย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นภูมิภาคระดับประเทศหรือระดับโลกรวมถึงผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และรายได้ของเรา การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการขยายตัวของเกมในนิวอิงแลนด์นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์หรือ

เพนซิลเวเนีย; การใช้ประโยชน์และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระหนี้และรักษาการปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านหนี้ทางการเงิน ความพร้อมในการจัดหาเงินทุนรวมถึงภาระหนี้ก้อนแรกใหม่และความสมบูรณ์ของข้อเสนอแลกเปลี่ยนที่อ้างถึงในที่นี้ การพึ่งพาการจัดการที่มีอยู่ ความสามารถของเรา

ในการรวมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ จากการขยายไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกของเราเข้ากับการดำเนินงานปัจจุบันของเราและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขยายออกไป การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางหรือรัฐหรือการบริหารกฎหมายดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเกมรวม

ถึงการ จำกัด การปฏิเสธหรือการระงับใบอนุญาตที่จำเป็นภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเกม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ Mohegan Sun และ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ความสามารถของเราใน

การนำกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงการขนส่งราคาไม่แพงไปยังสถานที่ของเราและการเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และปัจจัยที่อธิบายไว้ในรายงาน

ประจำปีแบบฟอร์ม 10-K ตามที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ภายใต้หัวข้อ“ ปัจจัยความเสี่ยง” และในเอกสารอื่น ๆ ของหน่วยงานที่ยื่นต่อหลักทรัพย์และ คณะกรรมการแลกเปลี่ยน ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่ว

งหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรอง

ได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้นคำอธิบาย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว:รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือ EBITDA เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมคาสิโนและการบริการ EBITDA ไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่คำนวณตาม

GAAP ในอดีตหน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินงานด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP คือ Adjusted EBITDA ซึ่งตามที่ใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ค่าชดเชยการลดกำลังคนงานการเพิ่มส่วนลดให้กับ a ความรับผิดใน

การเลิกจ้างรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ดำเนินการอื่น ๆ และการสูญเสียที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วให้วิธีเพิ่มเติมในการประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและเมื่อดูทั้งผล GAAP ของหน่วยงานและการกระทบยอดที่มีให้หน่วยงานเชื่อว่าจะให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับธุรกิจ

ของตนมากกว่าที่จะได้รับหากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้นเนื่องจาก: (1) หน่วยงานเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตและปัจจุบันของหน่วยงาน (2) หน่วยงานเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนัก

ลงทุนในการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมคาสิโนและการบริการเนื่องจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมบางรายการที่อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (3) มาตรการที่เทียบได้กับ Adjusted EBITDA มักใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการประเมิน

มูลค่าของ บริษัท คาสิโนและธุรกิจบริการ และ (4) หน่วยงานใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการและผู้บริหารและเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง (3) มาตรการที่เทียบได้กับ Adjusted EBITDA มักใช้เป็นพื้นฐานสำคัญ

ในการประเมินมูลค่าของ บริษัท คาสิโนและธุรกิจบริการ และ (4) หน่วยงานใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการและผู้บริหารและเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง (3) มาตรการที่เทียบได้กับ Adjusted EBITDA มักใช้เป็น

พื้นฐานสำคัญในการประเมินมูลค่าของ บริษัท คาสิโนและธุรกิจบริการ และ (4) หน่วยงานใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการและผู้บริหารและเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่งการใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีข้อ จำกัด บาง

ประการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วควรได้รับการพิจารณานอกเหนือไปจากการทดแทนหรือเหนือกว่ามาตรการทางการเงินของ GAAP ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิ (เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน) หรือกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (เป็นตัวบ่งชี้สภาพคล่องของหน่วยงาน) และไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของหน่วยงานมีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหรือการวัดที่มีบรรดาศักดิ์อื่น ๆ ที่ใช้โดย บริษัท คาสิโนและธุรกิจบริการอื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด EBITDA ที่ปรับปรุง

แล้วจะกำจัดบางรายการออกจากรายได้สุทธิเช่นดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและการประเมินใหม่และการเพิ่มส่วนลดให้กับหนี้สินที่ต้องชำระ แต่ละรายการเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตจะยังคงเกิดขึ้นในอนาคตและควรได้รับการพิจารณาในการประเมินผลโดยรวมของหน่วยงาน หน่วยงานจะชดเชยข้อ จำกัด เหล่านี้

โดยจัดให้มีการเปิดเผยดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องการประเมินใหม่และการเพิ่มส่วนลดให้กับความรับผิดในการสละสิทธิ์และรายการอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งในการกระทบยอดกับการวัดผลทางการเงินของ GAAP สำหรับรายได้สุทธิ และในงบการเงินรวมซึ่ง

ทั้งหมดนี้ควรได้รับการพิจารณาเมื่อประเมินผลลัพธ์Entertainment Gaming Asia จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และปี 2554 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และการจัดประชุมทางโทรศัพท์และการออกอากาศทางเว30 มกราคม 2555 04:05 น. เวลามาตรฐานตะวันอฮ่องกง – ( บิสิเนสไวร์ )

Entertainment Gaming Asia Inc. (NYSE Amex: EGT) ประกาศในวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 และจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ที่ วันเดียวกันเวลา 08.30 น. หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 800 / 920-5548

หรือ 212 / 231-2914 กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อก่อนที่จะนำเสนอ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการสนทนาสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.EGT-Group.com (เลือก“ นักลงทุนสัมพันธ์”); โปรดรอ 15 นาทีในการลงทะเบียนและดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้น

ที่เป็นรีเพลย์ของสายที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับสามสิบวันบนอินเทอร์เน็ตทีเกี่ยวEntertainment Gaming Asia Inc. (NYSE Amex: EGT) เป็นผู้ให้บริการเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเกมแพนเอเชีย บริษัท ทำสัญญาระยะยาวเพื่อจัดหาเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบที่เกี่ยวข้องให้กับโรงแรมชั้นนำและสถานที่เล่นเกมที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ในเอเชีย บริษัท ยังคงเป็นเจ้าของเครื่องเกมและระบบและรับค่าธรรมเนียมรายวันหรือรายเดือนเป็นประจำตามที่ตกลงกันตามเปอร์เซ็นต์ของการชนะเกมสุทธิต่อเครื่องและให้การบำรุงรักษาในสถานที่ Entertainment Gaming Asia Inc. ยัง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคาสิโนในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของและดำเนินการรีสอร์ทคาสิโนภายใต้แบรนด์“ Dreamworld” ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้การเผยแพร่รายงานและบัญชีและหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น – การเปลี่30 มกราคม 2555 00:08 น. เวลามาตรฐานตะวันอลอนดอนBUSINESS

WIRE สิ่งต่อไปนี้แทนที่ประกาศที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 (ภายใต้ RNS หมายเลข 130005738การเปลี่ยนแปลงที่จะประกาศว่าวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2012และไม่ได้จันทร์ 16 THกุมภาพันธ์ 2012 ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านสามารถอ่านข้อความฉบับเต็มของประกาศที่แก้ไข

เพิ่มเติมได้ด้านล่30 มกราคม 25Media Corporation Media Corp ” หรือ ” Grouการเผยแพร่รายงานและบัญชีและหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุสื่อปอเรชั่นในสัปดาห์ที่ผ่านการตีพิมพ์รายงานประจำปีและบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2011 และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีสำหรับการประชุม

กำหนดจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 TH กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11.00 นที่สำนักงานของ Northland Capital Partners จำกัด 60 Gresham Street, ลอนดอน, EC2V 7มีการแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้ให้กับผู้ถือหุ้น ขณะนี้เอกสารทั้งสองมีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัทwww.mediacorpplติดต่อบมจ

มีเดียคอร์ปอเรชั่นโทร: +44 20 7618 90Justin Drummond – ซีNilesh Jagatia – ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุNorthland Capital Partners Limiteโทร: + 44 20 7796 8Luke Cairns / Rod Venables (NomKatie Shelton (นายหน้าร่วม)หลักทรัพย์ XCAPโทร: + 44207

101 7070John Grant / Karen Kelly (นายหน้ารBishopsgate Communicationsโทร: + 44 20 7562 3Deepali Schneider / นาตาลีควินน์ediacorp@bishopsgatecommunicatioหมายเหตุถึงบรรณาธิกMedia Corp อ้างอิงถึงตลาด AIM ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเป็นกลุ่มเกมและสื่อ

ออนไลน์ชั้นนกลุ่ม บริษัท มีสองแผนกหลักกมออนไลน์ – Media เป็นเจ้าของ Purple Lounge www.purplelounge.com ผู้ให้บริการคาสิโนโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของยุโรป ด้วยลูกค้าที่ลงทะเบียนมากกว่า 120,000 ราย Purple Lounge มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมผ่านการผสมผสานระหว่าง

เทคโนโลยีล่าสุดและการบริการลูกค้าที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัเครือข่ายการโฆษณา – Eyeconomy เชี่ยวชาญในแคมเปญการเข้าถึงจำนวนมากสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 50 ล้านคนต่อเดือนผ่านเทคโนโลยีการแสดงโฆษณาและการติดตามที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองสำหรับลูกค้ารวมถึง AOL, Dell และ

American Express, www.eyeCARREFOUR: คณะกรรมการเลือก GEORGES PLASSAT ให้เป็นประธานและซีอีโอของ CARREFOUR GROUP ในวันที่ 18 มิถุนายน 230 มกราคม 2555 01:30 น. เวลามาตรฐานตะวันBOULOGNE-BILLANCOURT, ฝรั่งเศส – ( BUSINESS WIRE ) – ข่าวกฎข้อบังคับคาร์ฟูร์

(ปารีส: CAลาร์สโอลอฟส์สันแจ้งให้คณะกรรมการ บริษัท ทราบถึงความประสงค์ที่จะไม่ขอต่ออายุวาระการดำรงตำแหน่งและการทำหน้าที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการประชุมใหญ่คาร์ฟูร์ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 25คณะกรรมการบริหารของคาร์ฟูร์ซึ่งพบกันเมื่อวานนี้มีมติเป็น

เอกฉันท์เลือกจอร์ชพลาสซาทซึ่งปัจจุบันเป็นประธานและซีอีโอของกลุ่ม Vivarte ให้ลาร์สโอลอฟส์สันในฐานะประธานและซีอีโอของกลุ่มคาร์ฟูร์ในผลการประชุมสมัGeorges Plassat จะเข้าร่วมกับ Carrefour ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ในตำแหน่งรองซีอีโอในช่วงการเปลี่ยนแปลงสั้น ๆ ก่อนที่จะได้รับการแต่ง

ตั้งเซีอีโอเมื่อสิ้นสุดการประชุมสามัญ เขาจะได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของคาร์ฟูร์ในการประชุมครั้งต่อไปโดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มคาร์ฟูร์ในฐานะคณะกรรมการหลังจากการประชุมครั้งนGeorges Plassat ประกาศว่าเขาตระหนักดีถึงขอบเขตของภารกิจที่จะต้อง

ดำเนินการซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังทั้งหมดของ บริชีวประวัติของนายจอร์ชพลาสเกิดในปี 2492 แต่งงานแล้วมีลูก 3การศึกษา: Lausanne Hotel School, Cornell Universiพื้นหลังมืออาชีพ: ที่กลุ่มคาสิโน (2526-2540): ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจากนั้นเป็นผู้จัดการทั่วไป (2531-

2533) ของแผนกจัดเลี้ยงของกลุ่มผู้จัดการทั่วไปของ Casino France (1990-92) ผู้จัดการ (1992-94) รองประธาน ของคณะกรรมการบริหาร (พ.ศ. 2537-2539) จากนั้นเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร (พ.ศ. 2539-2540) ของกลุ่มคาสิโน กรรมการบริหารกลุ่มคาร์ฟูร์สเปนและกรรมการผู้จัดการของ

Pryca (1997-99) ประธานคณะกรรมการบริหาร (พ.ศ. 2543) จากนั้นเป็น CEO (ตั้งแต่ปี 2547) ของกลุ่ม Vivarte (เดิมชื่อกลุ่มAndré)ลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) ผู้นำด้านสล็อตเครื่องวิดีโอการจัดการคาสิโนโซลูชั่นแบบโต้ตอบและระบบเครือข่าย

ประกาศในวันนี้ว่าตำนาน NBA Magic Johnson จะเป็น ปาฐกถาพิเศษในงานSystems User Conference 9ซึ่งจัดขึ้นที่ Pechanga Resort & Casino ใน Temecula รัฐแคลิฟอร์เนียวันที่ 6-8 มีนาวิธีที่เขาจัดการกับความท้าทายในเชิงบวกในชีวิตควรเป็นแรงจูงใจให้เราทุกทวีMagic (Earvin)

Johnson ครองสนามเป็นเวลา 12 ปีในฐานะนักบาสเก็ตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอเมริกา เขาถูกเกณฑ์ทหารโดย Los Angeles Lakers ในปี 1979 และเล่นจนถึงปี 1991 ได้รับรางวัล NBA Final MVP สามรางวัลและชนะ NBA Championship สองครั้ง ในอาชีพของเขาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่

Basketball Hall of Fame, College Basketball Hall of Fame และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 50 ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Nเช่นเดียวกับที่เขามีอำนาจเหนือศาลจอห์นสันก็กลายเป็นผู้มีอำนาจในธุรกิจ เขาสร้าง Magic Johnson Enterprises ซึ่งมีการถือครองที่หลากหลาย

ความพยายามส่วนใหญ่ของเขามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ในเมืองโดยนำแฟรนไชส์กาแฟและโรงภาพยนตร์ของ Starbucks เข้าสู่ชุมชนที่ด้อยโอกาส เขาเขียนหนังสือสี่เล่ม: เวทมนตร์ ; สัมผัสของเวทมนตร์ ; ชีวิตของฉัน ; และ32 วิธีที่จะเป็นแชมป์ในการทำธุรกิจ นอกจากนี้เขายังร่วมเขียนหนังสือกับลาร์รี

นกบรรดาศักดิ์เมื่อเกมเป็นของเJohnson จะพูดเวลา 17:30 น. วันพุธที่ 7 มีนาคมระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ Systems User Conferen Magic Johnson เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนสำหรับความกล้าหาญของเขาในสนามบาสเก็ตบอล วิธีที่เขาใช้ชีวิตในแง่ดีและมีสุขภาพดี การอุทิศตนเพื่อการ

กุศล; และความเฉียบแหลมทางธุรกิจของเขา” Dan Savage รองประธานฝ่ายการตลาดองค์กรของ Bally กล่าว “ วิธีที่เขาจัดการกับความท้าทายในเชิงบวกในชีวิตควรเป็นแรงจูงใจให้เราทุกBally Technologies คาดว่าลูกค้ามากกว่า 400 รายจะเข้าร่วมการประชุมผู้ใช้ระบบสองวันในปีนี้ซึ่งเน้นโดยวิทยากรผู้

เชี่ยวชาญการอภิปรายที่น่าทึ่งข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติและโอกาสมากมายในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานผู้ให้บริการโซลูชั่นเกม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Balรูปแบบของการประชุมในปีนี้คือ“ Be A Player” เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับนวัตกรรมในฐานะผู้มีพระคุณของ

คาสิโนและเข้าร่วมการแข่งขันสดบนเซิร์ฟเวอร์และโปรโมชั่นที่ขับเคลื่อนโดยโซลูชันเทคโนโลยีเทรลเบลนด์ของ เกี่ยวกับ Bally Technologiesด้วยประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1932 Bally Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสออกแบบผลิตดำเนินการและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกมระบบและเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลก

สายผลิตภัณฑ์ของ Bally ประกอบด้วยเครื่องสล็อตแบบหมุนรีลสล็อตวิดีโอโปรเกรสซีฟพื้นที่กว้างแอพพลิเคชั่นแบบโต้ตอบและมือถือและ Class II ลอตเตอรีและเกมและแพลตฟอร์มที่กำหนดศูนย์กลาง Bally ยังมีโซลูชันการจัดการคาสิโนบัญชีสล็อตโบนัสแบบไม่ใช้เงินสดและการจัดการโต๊ะ สำหรับข้อมูลเพิ่ม

เติมกรุณาติดต่อลอร่าโอลสันเรเยสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ 702-584-7742 หรือเยี่ยมชมhttp://www.ballytech.com เชื่อมต่อกับ Bally บนFacebook , Twitter, YouTube และLinkedข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ปี 1933 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและอยู่ภายใต้การรับรองที่ปลอดภัยซึ่งสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ผลการดำเนิน

งานในอนาคตอาจได้รับผลกระทบในทางลบอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงหลายประการซึ่งมีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีผล

บังคับใช้ ณ วันนี้เท่านั้นA Sound Strategy, Inc. ประกาศสัญญาใหม่กับลูกค้า 20 ฉบับในไตรมาสที่แล้วสำหรับระบบจัดการเนื้อหาเวธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางใช้ผลิตภัณฑ์เรือธง, siteMaster®เพื่อจัดการเว็บไซต์และเนื้อหาบนอุปกรณ์เคลื่อน06 กุมภาพันธ์ 2555 08:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

EAST STROUDSBURG, Pa. – ( BUSINESS WIRE ) – A Sound Strategy, Inc. (ASSi) บริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์ประกาศว่าพวกเขาได้รับสัญญกับลูกค้าใหม่ยี่สิบสัญญาในไตรมาสที่แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์เรือธงของพวกเขา siteMaster ®ซึ่งเป็นเว็บ และโซลูชันการจัดการเนื้อหาบนมือถือ ธุรกิจขนาด

เล็กและขนาดกลางทั่วโลกกำลังใช้โซลูชัน ASSi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมความพึงพอใจของลูกค้าและจัดการขั้นตอนการทำงานภา“ ที่ ASSi เราปรับแต่งโซลูชันซอฟต์แวร์ของเราสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของ บริษัท เพื่อจัดการเนื้อหาและปรับปรุงการบริการลูกค้าตลอดจนการสื่อสารภายในและภายนอกในที่

สุทวีตนการเปิดตัว YourWebsite2Go ™อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ ASSi ซึ่งเป็นศูนย์อิฐและปูนแห่งแรกที่นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ทางธุรกิจแบบครบวงจรที่ปรับแต่งสำหรับ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นแรงผลักดันให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 20 รายในไตรมาสที่แล้ว ศูนย์ให้บริการแบบวอล์กอินสำหรับการ

พัฒนาเว็บไซต์แพ็คเกจการสร้างแบรนด์และการออกแบบกราฟิกเว็บโฮสติ้งและการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้กับ ASSi เราต้องการอัปเกรดเว็บไซต์ของเราและไปในทิศทางใหม่” Jeremy Aldon จาก Pennsylvania Assisted Living Association กล่าว“ ASSi ทำให้การเปลี่ยนแปลง

เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับเราด้วยการอัปเกรดรูปลักษณ์และมอบความสามารถในการ อัปเดตเนื้อหาของเราเองรวมทั้งสร้างพอร์ทัลที่เราสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้ปัจจุบัน SMB ใช้เครื่องมือออนไลน์และอีคอมเมิร์ซไม่เพียงพอเนื่องจากต้นทุนและความยากลำบากในการใช้งานและบำรุงรักษาโซลูชัน

ซอฟต์แวร์ ASSi ช่วยให้ บริษัท ต่างๆจัดการเนื้อหาการเป็นสมาชิกกิจกรรมและอีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์ม Software as a Service (SaaS) ที่คุ้มค่าใช้งานง่ายและปรับขนาดได้ ASSi นำเสนอแพลตฟอร์ม SaaS ที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการเนื้อหาบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ช่วยเพิ่มความสามารถของ

ธุรกิจในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกซึ่งจะผลักดันการเติบโตของรายได เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เพิ่มลูกค้าใหม่ยี่สิบรายในบัญชีรายชื่อลูกค้าของเราซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าโซลูชันของเราทำงานอย่างไรสำหรับทุก บริษัท โดยไม่คำนึงถึงขนาด” เดนนิสเจเตอร์ประธานของ ASSi กล่าว “ ที่ ASSi เราปรับแต่งโซลูชันซอฟต์แวร์

ของเราสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของ บริษัท เพื่อจัดการเนื้อหาและปรับปรุงการบริการลูกค้าตลอดจนการสื่อสารภายในและภายนอกในที่สุดนอกจากนี้ SiteMaster ®ของ ASSi ยังช่วยให้ SMB สามารถเข้าถึงตลาดมือถือที่กำลังเติบโตได้โดยการให้บริการเว็บไซต์บนมือถือบนมือถือแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อน

ด้วยฐานข้อมูล แอปพลิเคชันและเครื่องมือของ ASSi สำหรับทั้งการสื่อสารแบบ Business to Employee (B2E) และ Business to Consumer (B2C) ช่วยให้สามารถอัปเดตได้ทันทีผ่านการเชื่อมต่อ wifจนถึงปัจจุบัน ASSi ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์กว่า 400 ราย ได้แก่ Sanofi

Pasteur / Sanofi Aventis; Wynton Marsalis Enterprises; แจ๊สที่ Lincoln Center; เจี๊ยบ Corea; ธนาคาร ESSA; Mazatzal Hotel and Casino; และ Upper Manhattan Empowerment Zonเกี่ยวกับ A Sound Strategy, Inc. (ASSiเทคโนโลยีการจัดการเว็บที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ของ A Sound Strategy, Inc. (ASSi) เชื่อมต่อกับผู้คนได้ทุกที่ด้วยข้อมูลและเครื่องมือการจัดการ ASSi ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดย Dennis Jeter ให้บริการธุรกิจทุกขนาดผู้บริโภคและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้วยเครื่องมือทางเว็บและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จัดหาโซลูชันที่ประหยัดเวลาและมีประสิทธิผล

สำหรับประชากรคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.asoundstrategy.comAsia Entertainment & Resources Ltd. จะเข้าร่วมในกิจกรรมที่จะเกิดข03 กุมภาพันธ์ 2555 10:42 น. เวลามาตรฐานตะวันอฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – Asia

Entertainment & Resources Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “AERL” รหัสหุ้น Nasdaq) บริษัท โปรโมตเกมห้อง VIP ที่ดำเนินการโดย บริษัท ย่อยและ บริษัท เกมที่เกี่ยวข้อง : AERL) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ในสัปดาห์หน้2012 Daiwa Discovery Day (Daiwa

Discovery Day 2012กิจกรรมการประชุมแบบตัวต่อวันที่9-10 กุมภาพันธ์ 25สถานที่โรงแรมเลอเมอริเดียนในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนผู้เข้าร่วม:ผู้ช่วยประธานเอ็ดเวิร์ดเฉิน ผู้กำกับ Jin Baile (James R.Preisหากต้องการจัดการประชุมโปรดติดต่อตัวแทนขาย Daiwa Capital Markets ของคุณ

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบที่นั่งที่เหเกี่ยวกับ Asia Entertainment & Resources LAERL รุ่นก่อนคือ บริษัท CS China M&A (“CChina”) ซึ่งซื้อกิจการ Asia Gaming & Resort Limited (“AGRL”) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 AERL เป็น บริษัท โฮลดิ้งด้านการลงทุนเป็น บริษัท ส่ง

เสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีที่ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยและ บริษัท เกมที่เกี่ยวข้องได้รับผลกำไรทั้งหมดของ บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจากธุรกิจเกมห้อง VIP ปัจจุบัน บริษัท โปรโมตเกมห้องวีไอพีของ AERL มีส่วนร่วมในการโปรโมตสิ่งอำนวยความสะดวกเกมวีไอพีสุดหรูสามแห่งที่ตั้งอยู่ในตลาดเกมที่

ใหญ่ที่สุดในโลก – มาเก๊าประเทศจีน ห้องรับรองวีไอพีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมระดับห้าดาวชั้นนำในตัวเมืองมาเก๊า Star World Hotel & Casino และอีกแห่งตั้งอยู่ในโรงแรมหรูระดับห้าดาว Galaxy Macau ™ Resort ใน Cotai ทั้งสองแห่งดำเนินการโดย Galaxy Casino บจก. (Galaxy Casino,

SA). ห้องเล่นเกมวีไอพีห้องที่สามตั้งอยู่ใน Venetian Macao-Resort-Hotel ใน Cotaiข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉบับดั้งเดิมของประกาศนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลเป็นเพียงเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจโปรดอ้างอิงข้อความต้นฉบับข้อความต้นฉบับเป็นฉบับเดียวที่

ถูกต้องตามกฎหมายAsia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศมูลค่าการซื้อขายโรลลิ่งชิป 1.707 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม 2555
03 กุมภาพันธ์ 2555 08:30 น. เวลามาตรฐานตะวันอฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – Asia Entertainment & Resources Ltd. (“ AERL”)

(NASDAQ: AERL) เล่นไพ่ผ่านมือถือ ซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ย่อยและ บริษัท ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพีประกาศการหมุนเวียนของ Rolling Chip ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ( ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับเดือนมกราคม 2555 ที่ห้องวีไอพีสามห้องของ บริษัท ในมาเก๊ามีมูลค่า 1.707

พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับ 1.374 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี – รายได้จากการเล่นเกมโดยรวมของมาเก๊าเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในเดือนมกราคม 2555 ถึง 3“ เราดำเนินการอย่างเข้มแข็งในช่วงแปดวันสุดท้ายของเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วง

เทศกาลตรุษจีทวีตนีการเติบโตของผลประกอบการโรลลิ่งชิปเป็นผลมาจากการเติบโตแบบออร์แกนิกการเพิ่มทุนจากวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและการเปิดห้องวีไอพีในเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ Galaxy Macau ™แห่งใหม่ใน Cotai“ เราดำเนินการอย่างเข้มแข็งในช่วงแปดวันสุดท้ายของเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงเทศกาล

ตรุษจีน” แลมประธาน AERL กล่าว “ มูลค่าการซื้อขายโรลลิ่งชิปของเราในช่วงแปดวันที่ผ่านมาอยู่ที่ 823 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับวันเดียวกันในช่วงตรุษจีนของปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าเราจะทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้ว แต่

ผลประกอบการโรลลิงชิปของเราในเดือนมกราคม 2555 แทงบอลผ่านมือถือ เล่นไพ่ผ่านมือถือ ได้รับผลกระทบในทางลบจากอัตราการชนะที่สูงกว่าปกติ 3.99% ในช่วงก่อนปีใหม่จีน (อัตราการชนะปกติโดยเฉลี่ยคือ 2.85-3.00%) ซึ่งช่วยลดการหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของชิป แม้จะมีอัตราการชนะในเดือนมกราคมที่สูง